Om att bo i bostadsrätt

Att köpa en bostadsrätt betyder att man köper rätten att nyttja en bostad och blir medlem i en bostadsrättsförening. Du äger rätten att bo i din lägenhet och har ansvar för att reparera och underhålla den. En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där medlemmarna har ansvaret för skötsel, drift och underhåll. Enligt lagen om ekonomiska föreningar ska föreningens organisation, ekonomi och andra angelägenheter skötas av medlemmarna genom den styrelse de väljer.

Du äger inte lägenheten utan medlemmarna i föreningen äger tillsammans hela fastigheten, det vill säga lägenheterna, alla gemensamma utrymmen och eventuella uteplatser. Detta betyder att man som medlem blir delägare i en fastighet och har därmed ett personligt intresse av att föreningen sköts på ett tillfredsställande sätt. Följer man inte de lagar och stadgar som styr boendet kan man förverka sin rätt att bo i lägenheten. Detta gäller också om den som eventuellt hyr din lägenhet i andra hand inte sköter sig. Om du vill hyra ut lägenheten i andrahand måste du ha styrelsens tillstånd. Praxis är att styrelsen beviljar ett tidsbegränsat tillstånd. Den som äger bostadsrätten är ansvarig för lägenheten, även om denne inte är bosatt i den.

Som bostadsrättsinnehavare är man med och fattar beslut om hur huset ska skötas. Det görs vid den årliga ordinarie föreningsstämman eller vid en extra stämma. Varje bostadsrätt har en röst. För att kunna vara med och påverka beslut krävs det att man som bostadsrättsinnehavare är aktiv. Man har, om man vill, därmed möjlighet att påverka beslut.

Bor du i en bostadsrätt betalar du en avgift till föreningen som äger fastigheten. Avgiften ska täcka föreningens kostnader för drift och underhåll av fastigheten och dessutom räntor och amorteringar på lån.

De flesta bostadsrättsföreningar är medlemmar i någon riksorganisation för att få hjälp med administration och rådgivning. SBC, Sveriges Bostadsrättsföreningars Centralorganisation, är en organisation för privata bostadsrättsföreningar (sådana som inte är kooperativa). En del privata föreningar är i stället medlemmar i en lokal fastighetsägareförening. Vi är med i Rådrum, som hjälper föreningen med den ekonomiska förvaltningen.

En styrelse måste finnas i en bostadsrättsförening och den tillsätts på en föreningsstämma. Styrelsen har ett stort ansvar för bl.a. föreningens ekonomi, den löpande verksamheten och att se till att de beslut som medlemmarna fattar verkställs. Styrelsemedlemmarna väljs vid den ordinarie stämman av medlemmarna som där också utser revisorer och valberedning och måste vara registrerade hos Bolagsverket.

Styrelsen är enligt lagen om ekonomiska föreningar ansvarig för föreningens organisation och förvaltningen av dess intressen, alltså frågor som är löpande och av vanlig karaktär. Frågor som inte är löpande eller av ovanlig karaktär ska beslutas om på en föreningsstämma.

Gäller besluten stora kostnader för föreningen så ska det tas upp på en föreningsstämma, trots att beslutet rent formellt skulle kunna ligga enbart på styrelsen. Det finns nämligen allmänna regler där en aktsamhetsplikt ska följas av styrelsen. En annan bra regel är att om det finns anledning att tro att stämman skulle rösta annorlunda i en fråga, så ska den frågan tas upp på en föreningsstämma.

Vårt gemensamma mål är att huset ska hålla god standard och vi ska känna att vi bor tryggt. Vi är olika, men måste ta hänsyn till varandra när vi bor vägg-i-vägg och delar på utrymmen. Vi löser helst eventuella problem grannar emellan genom att tala med varandra. Var och en av oss har del i ansvaret för huset.